Privacyverklaring

't Barbeknoeierke verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Verwerkingsdoeleinden
't Barbeknoeierke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en order- beheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. toestemming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met 't Barbeknoeierke verbonden zijn of met enige andere partner van 't Barbeknoeierke;
't Barbeknoeierke garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@barbeknoeierker.be; 

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Cookies
't Barbeknoeierke maakt op de website gebruik van verschillende cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die gedurende een bezoek aan een website worden opgeslagen op de computer van de klant. Cookies van barbeknoeierke.be zijn veilig voor pc, laptop, telefoon of tablet.

Functionele cookies
Deze cookies zorgen dat de website op een correcte wijze functioneert.

Analytische cookies
Door middel van deze cookies wordt inzicht verkregen in het gebruik van de website. De privacy van bezoekers blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met behulp van de verkregen data kan de website worden geoptimaliseerd, waardoor de gebruikerservaring kan worden  verbeterd. 
't Barbeknoeierke maakt hierbij gebruik van cookies ten behoeve van Google Analytics en Google Tag Manager.

Tracking cookies
Deze cookies volgen bezoekers wanneer ze verschillende websites bezoeken. Het doel hiervan is om bezoekers relevante advertenties te tonen op basis van de verzamelde data. 't Barbeknoeierke deelt verzamelde persoonsgegevens met behulp van tracking cookies met Facebook, zodat gebruik kan worden gemaakt van aangeboden advertentiediensten.
Cookies kunnen via de browserinstellingen verwijderd of uitgeschakeld worden. Het kan voorkomen dat de website dan niet meer optimaal kan worden gebruikt.